Highlight code test

x=a
Error: object 'a' not found
b=c
c=5
b
function (...) .Primitive("c")
> data(Titanic)
> Titacnic
#Error: object 'Titacnic' not found
Titanic
, , Age = Child, Survived = No

Sex
Class Male Female
1st 0 0
2nd 0 0
3rd 35 17
Crew 0 0

, , Age = Adult, Survived = No

Sex
Class Male Female
1st 118 4
2nd 154 13
3rd 387 89
Crew 670 3

, , Age = Child, Survived = Yes

Sex
Class Male Female
1st 5 1
2nd 11 13
3rd 13 14
Crew 0 0

, , Age = Adult, Survived = Yes

Sex
Class Male Female
1st 57 140
2nd 14 80
3rd 75 76
Crew 192 20

2*3

\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}

\sum_a^b\alpha^{\beta}

end

Trình bày dữ liệu: Bao nhiêu số lẻ (thập phân) là vừa?

clip_image004Việc trình bày các con số với độ chính xác như thế nào trong báo cáo, bài báo… là một vấn đề hay gặp trong thực tế. Chúng tôi xin trích dịch và tóm tắt những đề nghị chủ yếu của Douglas G Altman, J Martin Bland từ bài báo Statistics Notes: Presentation of numerical data mà các bạn có thể xem nguyên văn tại đây hoặc đăng nhập vào mục tư liệu của statistics.vn để tải về như chúng tôi đã giới thiệu ở bài trước: Giới thiệu loạt bài về thống kê của Bland và Altman trên BMJ

Continue reading “Trình bày dữ liệu: Bao nhiêu số lẻ (thập phân) là vừa?”

Ảo tưởng của tay đánh bạc, sự kiện độc lập và luật số lớn

Một tình huống có thể gặp nếu bạn đã từng chơi trò sấp ngửa bằng một đồng xu (hoặc chưa chơi thì hãy hình dung): kết quả của 10 lần liên tiếp đều là ngửa, bây giờ lần chơi thứ 11 ta sẽ đặt tiền cho sấp hay ngửa? Continue reading “Ảo tưởng của tay đánh bạc, sự kiện độc lập và luật số lớn”