Kiểm định McNemar và thử nghiệm crossover

Trong kiểm định đối với bảng 2 x 2 có một điều kiện là các đối tượng được tính một lần cho mỗi ô, nếu vi phạm nguyên tắc này thì Pearson chi-square không được áp dụng. Bài này giải thích rõ hơn điều kiện này và trình bày kiểm định McNemar là kiểm định được dùng trong trường hợp đó, thông qua việc giới thiệu thử nghiệm được gọi là crossover trial. Continue reading “Kiểm định McNemar và thử nghiệm crossover”